# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 1*40 M پین هدر 795 696
2 1*40 F پین هدر 994 895
3 2*40 M پین هدر 1193 1093
4 1*40 FR پین هدر 1292 1143
5 2*40 F پین هدر 1690 1590
6 1*40 M 21mm پین هدر 1988 1888
7 1*40 M 27mm پین هدر 2485 2385