# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
2 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
3 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
4 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
5 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
6 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
7 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
8 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1829
9 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1988 1888
10 102 پتانسیومتر مولتی ترن 2187 1988