# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1N4448 دیود DIP-Silicon diode-SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V),<4ns 65
2 M7=1N4007 دیود SMD-Gen, uni, Rectifier, 1000V, 1A, (TOSHIBA) 84
3 1N4148--SMD دیود SMD-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns 84
4 DZ2.4V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
5 DZMISC دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
6 DZ22V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
7 DZ4V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
8 DZ20V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
9 DZ7.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
10 DZ7.5V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
11 DZ11V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
12 DZ110V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
13 DZ24V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
14 DZ5.1V-SMD دیود SMD-1206-Zener Diode 0.5W 89
15 DZ27V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
16 DZ2.7V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
17 DZ12V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
18 DZ47V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
19 DZ18V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
20 DZ33V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
21 DZ3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
22 DZ36V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
23 DZ6.2V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
24 DZ16V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
25 DZ39v دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
26 DZ4.7V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
27 DZ12V-SMD دیود SMD-1206-Zener Diode 0.5W 89
28 DZ82V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
29 DZ15V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
30 DZ5.6V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
31 DZ3.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
32 1N4148 دیود DIP-Silicon diode-SS-100V-0,2A,<4pF(0V),<4ns 89
33 DZ3.6V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
34 DZ6.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
35 DZ13V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
36 DZ30V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
37 DZ3.9V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 89
38 DZ4.3V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 109
39 DZ6.8V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
40 DZ8.2V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
41 DZ9.1V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 119
42 DZ5.1V دیود Dip-Zener Diode 0.5W 134
43 RGP15J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1.5A 134
44 RGP10J دیود DIP-Fast Recovery Rectifier, 600V, 1A 134
45 1N4007-ZG دیود DIP-General Purpose Rectifier, 1000V, 1A-Good 134
46 1N5819-SS14-SMD دیود SMD-Schottky-Gl, 40V, 1A, Uf<0,6V(1A) 149
47 FR152 دیود DIP-Gl Rectifier, 100V, 1,5A 154
48 FR153 دیود DIP-Gl Rectifier, 200V, 1,5A 164
49 BC337-Copy ترانزیستور 45V 0.5A 174
50 2N5401 ترانزیستور 179
51 C1906 ترانزیستور CDIL 179
52 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA 179
53 1N4001 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 100V, 1A 179
54 FR157 دیود DIP-Gl Rectifier, 1000V, 1,5A 179
55 1N4004 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 400V, 1A 179
56 1N4006 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 800V, 1A 179
57 1N4003 دیود DIP-General Purpose Rectifier, 200V, 1A 179
58 1N4007-PFS-Original دیود DIP-General Purpose Rectifier, 1000V, 1A-Original 179
59 C900 ترانزیستور 179
60 C838 ترانزیستور 179
61 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz 179
62 C1815 ترانزیستور Uni, 60V, 0,15A, 0,4W 179
63 D734 ترانزیستور 184
64 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W 184
65 K427 ترانزیستور 184
66 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W 184
67 S9018 ترانزیستور 184
68 S9022 ترانزیستور 184
69 S9015 ترانزیستور 184
70 S9014 ترانزیستور 184
71 S9013 ترانزیستور 184
72 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W 184
73 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W 184
74 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W 184
75 SF826 ترانزیستور 184
76 C36 ترانزیستور NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W 184
77 C2551 ترانزیستور 184
78 BF422 ترانزیستور 184
79 BF421 ترانزیستور 184
80 C2310 ترانزیستور 184
81 C1187 ترانزیستور 184
82 C3384 ترانزیستور 184
83 C3197 ترانزیستور TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz 184
84 C2120 ترانزیستور 184
85 C3203 ترانزیستور 184
86 C2901 ترانزیستور 184
87 C1008 ترانزیستور 184
88 C1317 ترانزیستور 184
89 C2201 ترانزیستور 184
90 C184 ترانزیستور 184
91 C2407 ترانزیستور 184
92 C1763 ترانزیستور 184
93 C1740 ترانزیستور 184
94 C1960 ترانزیستور 184
95 C2002 ترانزیستور 184
96 C2008 ترانزیستور 184
97 C2320 ترانزیستور 184
98 C1359 ترانزیستور 184
99 C1331 ترانزیستور 184
100 C2216 ترانزیستور 184