# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر 5467 5168
2 ATTINY13A-AU-Original میکروکنترلر SMD SSUR 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL 5467 5318
3 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP SOIC 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL 6958 6461
4 STM8S003F3P6 میکروکنترلر 7455 7156
5 AT89C52 میکروکنترلر 7952 7455
6 STM32F030K6T6 میکروکنترلر 7753 7554
7 AT89S51 میکروکنترلر 8448 8150
8 STM32F030C6T6 میکروکنترلر 8945 8448
9 PIC16F84A میکروکنترلر 11927 10933
10 ATMEGA8A-AU میکروکنترلر 11927 11430
11 AT89C2051 میکروکنترلر 24PI 13915 13120
12 ATTINY2313-PU میکروکنترلر 13915 13418
13 ATTINY26-PU میکروکنترلر 14909 13915
14 ATTINY85-PU میکروکنترلر 14909 14412
15 ATMEGA8A-PU میکروکنترلر 15406 14909
16 AT89C55WD میکروکنترلر 15903 15406
17 PIC16F628 میکروکنترلر 16400 15704
18 ATMEGA32A-AU میکروکنترلر 16400 15903
19 ATMEGA16A-AU میکروکنترلر 16897 16400
20 ATMEGA8535-PU میکروکنترلر 17394 16599
21 STM32F103C8T6 میکروکنترلر Malaysia 17891 17394
22 ATMEGA328-AU میکروکنترلر 19879 18885
23 ATMEGA88A-PU میکروکنترلر 19879 19382
24 STM32F103RBT6 میکروکنترلر Malaysia 21867 20873
25 PIC18F452-SMD میکروکنترلر 22861 21867
26 ATMEGA64A-AU میکروکنترلر 22861 22463
27 ATMEGA328-PU میکروکنترلر 23855 22861
28 PIC16F876A میکروکنترلر 24848 23656
29 ATMEGA324A-AU میکروکنترلر USED-TQFP 23855 23855
30 ATMEGA16A-PU میکروکنترلر 26836 25842
31 PIC16F873A میکروکنترلر 26836 26141
32 ATMEGA32A-PU میکروکنترلر DIP-40PIN-AVR 32K 8Bit Risk 32800 31806
33 ATMEGA128A-AU میکروکنترلر 33794 32800
34 PIC16F877A میکروکنترلر 34788 33297
35 STM32F103ZET6 میکروکنترلر Malaysia 41745 39758
36 STM32F205VCT6 میکروکنترلر 46715 45721
37 LPC1768 میکروکنترلر Arm Cortex-M3 Micro;512kB Flash;64kB Sram 64606 62618