# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 994 895
2 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2485 2187
3 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3678 3479
4 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4970 4771
5 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 5467 5218