# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 DEC838 مولتیمتر 49697 47709
2 SOAR مولتیمتر 94424 92436
3 DEC330FC مولتیمتر 208728 205746
4 GW-GDM350B مولتیمتر 268363 268363
5 VICTOR VC97 مولتیمتر 288243 283272
6 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر 417454 417454