# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Lwire Powersupply منبع تغذیه 11,927
2 5v 2a B منبع تغذیه 17,891
3 منبع تغذیه پروب موزی به سوسماری 17,891
4 4.5V 2A Moto منبع تغذیه 18,388
5 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV 21,867
6 منبع تغذیه گیره دار پروب 21,867
7 12V 1A منبع تغذیه 23,855
8 12V 1A دیواری منبع تغذیه 23,855
9 12V 2.8VA 233mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV 26,836
10 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق 29,818
11 24V 1A منبع تغذیه 29,818
12 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه 31,806
13 12V 3A منبع تغذیه 32,800
14 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه 33,297
15 12V 5A منبع تغذیه 39,758
16 ADAK 302 منبع تغذیه 47,709
17 12V 6A NE منبع تغذیه 47,709
18 SW 12V 5A منبع تغذیه 54,667
19 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه 57,648
20 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 69,576
21 SW 12V 10A منبع تغذیه 79,515
22 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه 79,515
23 12V 18A DELL منبع تغذیه 82,497
24 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 84,485
25 SW 12V 15A منبع تغذیه 92,436
26 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 94,424
27 SW 12V 20A منبع تغذیه 99,394
28 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه 107,345
29 SW 5V 40A منبع تغذیه 117,285
30 SW 12V 30A منبع تغذیه 119,273
31 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 119,273
32 SW 12V 42A HG منبع تغذیه 157,042
33 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه 159,030
34 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 238,546
35 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه 238,546
36 303 MICRO منبع تغذیه 536,728
37 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه 700,728