# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 پین فیوز متفرقه 179 149
2 03A-F-20MM فیوز 268 248
3 08A-F-20MM فیوز 268 248
4 07A-F-20MM فیوز 268 248
5 04A-F-20MM فیوز 268 248
6 500mA-F-20MM فیوز 268 248
7 10A-F-20MM فیوز 268 248
8 05A-F-20MM فیوز 268 248
9 06A-F-20MM فیوز 268 248
10 15A-F-20MM فیوز 268 248
11 20A-F-20MM فیوز 268 248
12 02A-F-20MM فیوز 268 248
13 03.15A-F-20MM فیوز 268 248
14 01A-F-20MM فیوز 268 248
15 04A-F-30mm فیوز 497 447
16 04A-F-30mm فیوز بزرگ 497 447
17 01A-SMD-1206 فیوز smd 646 596
18 05A-SMD-1206 فیوز smd 646 596
19 03A-SMD-1206 فیوز smd 646 596
20 02A-SMD-1206 فیوز smd 646 596
21 01A-F-12mm فیوز 696 646
22 جافیوزی درب دار چینی متفرقه 696 646
23 02A-F-12mm فیوز 696 646
24 جافیوزی روبردی بدون درب متفرقه 994 944
25 06.3A-F-G-20MM فیوز گچی 994 944
26 04A-F-G-20MM فیوز 1193 1093
27 04A-F-G-20MM فیوز گچی 1193 1093
28 جافیوزی درب دار ترک متفرقه 1491 1372
29 جافیوزی سماوری کوچک متفرقه درجه یک 3181 3081
30 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه 3976 3678
31 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه 3976 3678
32 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه 3976 3678
33 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه 3976 3678
34 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه 3976 3678
35 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه 3976 3678
36 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه 3976 3678
37 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه 3976 3678