# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 2*16-BL-BLUE-2019 صفحه نمایش کریستال 19,879
2 2*16-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 28,327
3 2*16-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 29,321
4 4*20-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 82,994
5 4*20-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 82,994
6 128*64-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 127,224
7 128*64-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 127,224
8 240*128-BL-BLUE صفحه نمایش کریستال 278,303
9 240*128-BL-GREEN صفحه نمایش کریستال 278,303
10 TOUCH 64*128 صفحه نمایش کریستال 0