# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل 646
2 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد. 646
3 FLAT 10P سیم وکابل 3,777
4 FLAT 10P COLORED سیم وکابل 4,175
5 USB A سیم وکابل 4,473
6 FLAT 14P سیم وکابل 5,298
7 FLAT 15P COLORED سیم وکابل 5,665
8 FLAT 16P سیم وکابل 6,043
9 FLAT 20P سیم وکابل 7,554
10 FLAT 24P سیم وکابل 9,065
11 FLAT 40P سیم وکابل 15,108
12 FLAT 64P سیم وکابل 24,252
13 POWER سیم وکابل 24,848
14 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A 0