# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه 84
2 دام سوییچ مختلف متفرقه 447
3 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 895
4 01 P دیپ سوییچ 969
5 02 P دیپ سوییچ 1,093
6 تاکت سوییچ الیدی دار tact sw 6*6 1,093
7 03 P دیپ سوییچ 1,143
8 04 P دیپ سوییچ 1,292
9 08 P دیپ سوییچ 1,839
10 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2,187
11 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3,479
12 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4,771
13 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 5,218