# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 فرستنده مادون 5م سنسور HG-5W3CKG 398 348
2 گیرنده مادون 5م سنسور 5M3C15-HG 398 348
3 1K ان تی سی 398 348
4 گیرنده مادون 3م سنسور 3M3C15-HG 398 383
5 فرستنده مادون 3م سنسور 3W3CKG-HG 398 383
6 10E ان تی سی 447 398
7 100E ان تی سی 547 497
8 500E ان تی سی 596 547
9 10K ان تی سی 596 547
10 گیرنده مادون فلزی سه پایه سنسور 1988 1839
11 چشم پارس سنسور VS8389E--SIVAGO 2485 2336
12 UGN3503 سنسور 2982 2485
13 TTP223 سنسور 3181 2982
14 رطوبت مقاومتی سنسور 3479 3399
15 06P R پی تی آر 4175 3876
16 آلتراسونیک گیرنده 12 م م سنسور 4473 4473
17 آلتراسونیک فرستنده 12 م م سنسور 4473 4473
18 برد سنسورهای DHT10-11-15 متفرقه 5168 4970
19 08P R پی تی آر 5566 5168
20 09P R پی تی آر 5964 5815
21 DS18B20 سنسور 10933 10685
22 MQ4 سنسور 11927 11728
23 DHT11 سنسور 12921 12424
24 LM35DZ سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C 12921 12424
25 MQ2 سنسور 13418 13418
26 MQ6 سنسور 16897 16897
27 MQ3 سنسور الکل 16897 16897
28 MQ9 سنسور CO-CH4 16897 16897
29 MQ7 سنسور CO 17394 17394
30 MQ8 سنسور H2 23855 23556
31 MQ8 سنسور 23855 23556
32 PT100 سنسور 32303 32303
33 SMT172 سنسور 42739 40752
34 SHT11 سنسور 96164 96164
35 SHT15 سنسور 134182 131200
36 MQ137 سنسور 298182 293212