# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 01 P دیپ سوییچ 994 969
2 02 P دیپ سوییچ 1193 1093
3 03 P دیپ سوییچ 1292 1143
4 04 P دیپ سوییچ 1491 1292
5 08 P دیپ سوییچ 1988 1839