# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 خط 2پ دوشاخه 199 184
2 خط 4پ دوشاخه 248 234
3 گوشی دوشاخه 248 239
4 خط 6پ دوشاخه . 348 333
5 خط 6پ دوشاخه 348 333
6 CAT6-AMP دوشاخه 745 706
7 RJ45-CAT 6 دوشاخه 745 726
8 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 795 745
9 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1193 1093
10 آداپتوری دوشاخه 1491 1491
11 آداپتوری با سیم دوشاخه 1789 1590
12 فیش موزی کوچک دوشاخه 2485 2336
13 فیش موزی بزرگ دوشاخه 3479 3330