# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1K ان تی سی 348
2 10E ان تی سی 398
3 100E ان تی سی 497
4 500E ان تی سی 547
5 10K ان تی سی 547
6 فیوز حرارتی 73 درجه متفرقه 3,678
7 فیوز حرارتی 142 درجه متفرقه 3,678
8 فیوز حرارتی 90 درجه متفرقه 3,678
9 فیوز حرارتی 192 درجه متفرقه 3,678
10 فیوز حرارتی 216 درجه متفرقه 3,678
11 فیوز حرارتی 240 درجه متفرقه 3,678
12 فیوز حرارتی 70 درجه متفرقه 3,678
13 فیوز حرارتی 120 درجه متفرقه 3,678
14 LM35DZ سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C 12,424