# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 2N5064 ترانزیستور تریستور 224
2 2N5061 ترانزیستور تریستور 234
3 BT169 تریستور 666
4 C106 تریستور 1,392
5 2P4M تریستور 2,286
6 2P4M تریستور G 2,286
7 BT151 تریستور 2,843
8 BT152 تریستور 3,399
9 KY202E تریستور 11,430
10 KT784-10A-RUSS تریستور 11,430
11 KT725-600-TESLA تریستور 18,388
12 KT704-25A-RUSS تریستور 42,739
13 50RIA40M تریستور ITALY 54,667
14 T142-50-RUSS تریستور 79,515
15 MCC95-12I01B-IXYS تریستور 149,091
16 SKKT92-18 تریستور 149,091
17 MCC312-1601 تریستور 188,849
18 VHF36-16 تریستور 342,909