# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 MAC97 A8 تری اک Triac Sensitive Gate 0.8A 600V 596 572
2 BT136-SMD-DPACK تری اک 1590 1491
3 BTA204-800E-SMD تری اک Triac 4A-SMD-SOT223 2385 2207
4 BTA16-Copy تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Copy 2485 2286
5 BTB08-600B تری اک Triac 200..800V, 08A 2485 2385
6 T435 تری اک Triac 800V 10A 2485 2385
7 BT137 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 08A 2564 2385
8 BT136 تری اک DIP-Triac-500..800V-04A-TO220 3181 2982
9 BT138 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 12A 3181 2982
10 BTA12 تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 12A-Copy 3181 3081
11 BT139 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 16A 3976 3827
12 BTA16-Original تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Original 6461 6312
13 BTA41-Copy تری اک 7554 7206
14 KT726 تری اک Triac 200..800V, 10A 8498 8349
15 TC122-25A تری اک 44727 12921
16 BTA41 تری اک Triac 200..800V, 40A 14909 14412
17 BTA26 تری اک Triac 200..800V, 25A 17096 15903
18 BTA25-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 25A 24848 23855
19 BTA40-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 40A 28824 27830
20 آلمانی 20 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 29818 29818
21 آلمانی 50 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 41745 40752
22 BTA40-700B I تری اک Triac 200..800V, 40A 69576 66594