# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 پین مخابراتی ترمینال 248 229
2 مخابراتی 2 پین ترمینال 497 482
3 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 596 572
4 DG35 ترمینال 696 646
5 2PIN-DG300 ترمینال 745 656
6 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 745 696
7 مخابراتی 3 پین ترمینال 755 721
8 2PIN-DG128 ترمینال 895 805
9 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 875 815
10 3PIN-DG300 ترمینال 1044 984
11 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1193 1093
12 مخابراتی 5 پین ترمینال 1242 1193
13 3PIN-DG128 ترمینال 1342 1193
14 2PIN-DG129 ترمینال 1491 1292
15 DG25 ترمینال 1392 1342
16 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال 1491 1392
17 مخابراتی 4 پین ترمینال 1491 1392
18 مخابراتی 6 پین ترمینال 1491 1392
19 مخابراتی 7 پین ترمینال 1759 1670
20 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1809 1720
21 مخابراتی 8 پین ترمینال 1988 1829
22 3PIN-DG129 ترمینال 2187 1888
23 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 2187 1988
24 مخابراتی 9 پین ترمینال 2286 2187
25 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2385 2286
26 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال متفرقه 2485 2286
27 مخابراتی 10 پین ترمینال 2515 2385
28 مخابراتی 11 پین ترمینال 2763 2624
29 مخابراتی 12 پین ترمینال 2982 2863