# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
301 C5198-Toshiba ترانزیستور 15,903
302 C5200 ترانزیستور N HiFi, 230V, 15A, 150W 15,903
303 2N3055-LY ترانزیستور n 100V 7A 115W 15,903
304 2N6052 ترانزیستور 16,400
305 23N50 ترانزیستور NPN V-MOS 500V 23A 370W 16,897
306 MJ11032-MOT ترانزیستور 17,394
307 IRFP264 ترانزیستور NPN V-MOS, 250V, 38A, 280W 17,593
308 2N5038 ترانزیستور 18,388
309 IRFP460 ترانزیستور NPN V-MOS, 500V, 20A, 280W 18,686
310 IRG4PC50S ترانزیستور 18,885
311 IRF222 ترانزیستور 20,873
312 IRF323 ترانزیستور NPN V-MOS, 350V, 2,8A, 50W 20,873
313 KT808-RUSS ترانزیستور 20,873
314 C2522 K ترانزیستور 21,867
315 MJ15025 ترانزیستور 21,867
316 K3131 ترانزیستور NPN V-MOS, 500V, 50A, 250W 28,824
317 IRF150 ترانزیستور NPN V-MOS, 100V, 30A, 150W 31,806
318 2N3773-ON-Original ترانزیستور DIP-NF/S-L-160V-16A-150W-ON-ORIGINAL 41,745
319 2SD642 ترانزیستور 178,909
320 RGP10J ترانزیستور 0
321 IRF9540-Original ترانزیستور PNP V-MOS, 100V, 19A, 150W-IR-Orig 0