# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 BC337-Copy ترانزیستور 45V 0.5A 199 174
2 2N5401 ترانزیستور 199 179
3 C1906 ترانزیستور CDIL 199 179
4 C945 ترانزیستور BJT-NPN-60V 100mA 199 179
5 C900 ترانزیستور 199 179
6 C838 ترانزیستور 199 179
7 C640 ترانزیستور Uni, 30V, 0,1A, 0,15W, 100MHz 199 179
8 C1815 ترانزیستور Uni, 60V, 0,15A, 0,4W 248 179
9 D734 ترانزیستور 199 184
10 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W 199 184
11 K427 ترانزیستور 199 184
12 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W 199 184
13 S9018 ترانزیستور 199 184
14 S9022 ترانزیستور 199 184
15 S9015 ترانزیستور 199 184
16 S9014 ترانزیستور 199 184
17 S9013 ترانزیستور 199 184
18 MPSA43 ترانزیستور N High Volt.Amp., 200V 0.1A 0.5W 199 184
19 MPSA42 ترانزیستور N High Volt.Amp., 300V 0.1A 0.5W 199 184
20 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W 199 184
21 SF826 ترانزیستور 199 184
22 C36 ترانزیستور NF/S, 20V, 0,4A, 0,14W 199 184
23 C2551 ترانزیستور 199 184
24 BF422 ترانزیستور 199 184
25 BF421 ترانزیستور 199 184
26 C2310 ترانزیستور 199 184
27 C1187 ترانزیستور 199 184
28 C3384 ترانزیستور 199 184
29 C3197 ترانزیستور TV-ZF, 30V, 0,05A, 660MHz 199 184
30 C2120 ترانزیستور 199 184
31 C3203 ترانزیستور 199 184
32 C2901 ترانزیستور 199 184
33 C1008 ترانزیستور 199 184
34 C1317 ترانزیستور 199 184
35 C2201 ترانزیستور 199 184
36 C184 ترانزیستور 199 184
37 C2407 ترانزیستور 199 184
38 C1763 ترانزیستور 199 184
39 C1740 ترانزیستور 199 184
40 C1960 ترانزیستور 199 184
41 C2002 ترانزیستور 199 184
42 C2008 ترانزیستور 199 184
43 C2320 ترانزیستور 199 184
44 C1359 ترانزیستور 199 184
45 C1331 ترانزیستور 199 184
46 C2216 ترانزیستور 199 184
47 C1398 ترانزیستور 199 184
48 C144 ترانزیستور 199 184
49 C1685 ترانزیستور 199 184
50 BC547-Copy ترانزیستور 199 184
51 D1920 ترانزیستور 199 184
52 C3622 ترانزیستور 199 184
53 C4367 ترانزیستور 199 184
54 C454 ترانزیستور 199 184
55 C6001 ترانزیستور 199 184
56 C710 ترانزیستور 199 184
57 C732 ترانزیستور 199 184
58 C57 ترانزیستور 199 184
59 واشر ترانزیستور متفرقه 199 184
60 TL731-FCI-TAPING ترانزیستور 199 184
61 S806 ترانزیستور 199 184
62 KSP92=MPSA92 ترانزیستور 199 184
63 MPSA13 ترانزیستور 199 184
64 BC640 ترانزیستور 219 189
65 BC640 ترانزیستور COPY 219 189
66 BC639 ترانزیستور 219 194
67 A1376 ترانزیستور 214 197
68 2N2222 ترانزیستور 219 199
69 A1005 ترانزیستور 219 199
70 A542 ترانزیستور 219 199
71 A1979 ترانزیستور 219 199
72 A1980 ترانزیستور 219 199
73 A493 ترانزیستور 219 199
74 A539 ترانزیستور 219 199
75 A1015 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,15A, 0,4W 219 199
76 A1048 ترانزیستور P Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,2W 219 199
77 A1091 ترانزیستور 219 199
78 A1198 ترانزیستور 219 199
79 A124 ترانزیستور 219 199
80 A1267 ترانزیستور 219 199
81 A1320 ترانزیستور 219 199
82 A1767 ترانزیستور 219 199
83 A1783 ترانزیستور 219 199
84 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W 219 199
85 A934 ترانزیستور 219 199
86 A992 ترانزیستور 219 199
87 2N8051 ترانزیستور 248 224
88 2N5064 ترانزیستور تریستور 248 224
89 2N5210 ترانزیستور 248 224
90 2N5551 ترانزیستور 248 224
91 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W 248 224
92 MPS2369 ترانزیستور N Fast Switch, 15V 200mA 248 224
93 BC556 ترانزیستور 248 224
94 BC630 ترانزیستور 248 224
95 BC557 ترانزیستور P Uni, 50V, 0,1A, 0,5W 248 224
96 MPS9681 ترانزیستور 248 224
97 MPSU06 ترانزیستور N NF-L, 80V, 2A, 10W 248 224
98 MPSU56 ترانزیستور P NF-L, 80V, 2A, 10W 248 224
99 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W 248 224
100 BC327-40-Ori ترانزیستور 248 229