# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 EL817 اوپتوکوپلر EVERLIGHT 547 497
2 1108 اوپتوکوپلر 646 581
3 PC817-SMD-Original اوپتوکوپلر Orein-Original 646 596
4 PC817 اوپتوکوپلر SHARP OP.IC 55V 100MA 5000V 994 944
5 4N33 اوپتوکوپلر 1690 1590
6 4N35 اوپتوکوپلر 1789 1690
7 CNY17 اوپتوکوپلر 1988 1849
8 PC847=P521-4 اوپتوکوپلر 2485 2336
9 PS2652=4N26-NEC اوپتوکوپلر 3280 3131
10 P521-4 اوپتوکوپلر 3976 3777
11 P521-4 اوپتوکوپلر Y 3976 3777
12 P250 اوپتوکوپلر TLP250 OP.CP TRN.10 TO 35 11927 11430