# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 1K ان تی سی 398 348
2 10E ان تی سی 447 398
3 5K ان تی سی 497 447
4 100E ان تی سی 547 497
5 500E ان تی سی 596 547
6 10K ان تی سی 596 547
7 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 745 696
8 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
9 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
10 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
11 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
12 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
13 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
14 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
15 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,829
16 204 پتانسیومتر مولتی ترن 2,062 1,874
17 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988 1,888
18 102 پتانسیومتر مولتی ترن 2,187 1,988
19 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0 0 ناموجود