# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
2 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
3 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
4 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
5 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
6 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
7 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 2187 1988
8 RGB 3LED 5050 +IC ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 5467 5318