# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Bridge IC 0.5A 600V دیود SMD-Bridge Rectifier-MB6S-پل دیود طرح آی سی 229
2 78L05-SMD رگولاتور Original 298
3 78L05-Copy رگولاتور COPY 318
4 24C01 آی سی 447
5 79L12 رگولاتور 447
6 78L08 رگولاتور 447
7 NFSL595PBJA-SMD-Original آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi 497
8 AMS1117-ADJ رگولاتور 497
9 2*05 آی دی سی 596
10 74HC595-SMD-COPY آی سی 8BIT SHIFT REGISTER 656
11 74HC595-SMD-COPY تی تی ال 8BIT SHIFT REGISTER 696
12 UC3842-SMD آی سی 696
13 Bridge IC 1.5A 800V دیود DIP-Bridge Rectifier-DB156-G-TSC-پل دیود طرح آی سی 745
14 NE555-Copy آی سی 820
15 2*07 آی دی سی 845
16 LM358-SMD آی سی 870
17 LM339-SMD آی سی 870
18 LM386 آی سی 944
19 KA2411 آی سی 944
20 TL061 آی سی 944
21 LM305 آی سی 944
22 LM329 آی سی 944
23 LM334 آی سی 944
24 LM224 آی سی 944
25 LM272 آی سی 944
26 74HC164D-SMD-Original تی تی ال NXP-Original 974
27 2*08 آی دی سی 994
28 74HC595 تی تی ال Texas-Copy 1,044
29 TEA1061 آی سی COPY 1,044
30 LM324-SMD آی سی Operation Amplifier, quad 1,143
31 LM571 آی سی 1,143
32 ADM485-SMD-COPY آی سی 1,143
33 2*10 آی دی سی 1,193
34 4001--SMD سیموس 1,193
35 4011-SMD سیموس 1,193
36 40106-SMD سیموس 1,193
37 4093-SMD سیموس 1,193
38 LM709 آی سی 1,242
39 LM710 آی سی 1,242
40 AMS1117-3.3 رگولاتور 1,242
41 AMS1117-5 رگولاتور 1,242
42 4014-SMD سیموس 1,242
43 4048 سیموس 1,242
44 74HC245-SMD-COPY آی سی 1,265
45 4070-SMD سیموس 1,292
46 LM529 آی سی 1,342
47 74HC245-SMD-COPY تی تی ال 1,342
48 4017-SMD سیموس 1,342
49 75107 آی سی 1,342
50 LM2904 آی سی 1,342
51 4558-08PIN-SMD آی سی BA4558 1,359
52 4066-SMD آی سی 1,359
53 4051-SMD آی سی 1,359
54 93C46 آی سی ATMLU828--46D 1 1,392
55 2*13 آی دی سی 1,392
56 4558-08PIN-SMD سیموس 1,441
57 TL062 آی سی 1,441
58 4066-SMD سیموس 1,441
59 4051-SMD سیموس 1,441
60 4528-SMD سیموس 1,491
61 4094--SMD سیموس 1,491
62 TL080 آی سی 0 1,541
63 TSSA3U60 آی سی 1,541
64 4060-SMD سیموس 1,541
65 4031 سیموس 1,541
66 2*15 آی دی سی 1,590
67 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
68 TL064 آی سی 1,640
69 4011-TI-Copy سیموس 1,640
70 LM324-Promax آی سی Operation Amplifier, quad 1,640
71 7815-Toshiba رگولاتور 1,670
72 BT66-PR آی سی 1,690
73 BT66T-28L آی سی 1,690
74 BT8031-2S آی سی 1,690
75 BT66T-29L آی سی 1,690
76 BT66T-26L آی سی 1,690
77 4558-08PIN سیموس 1,739
78 LM237 آی سی 1,789
79 LM324-HITACHI آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
80 4017 سیموس TTL IC-4-bit Dec. Up Counter, Dec 1,839
81 4066 سیموس 1,839
82 LM324-Texas آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
83 LM324-ST آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
84 DS1307-Copy آی سی 68*8 Serial Real T 1,839
85 LM324-mot آی سی Operation Amplifier, quad 1,839
86 MAX232CPE-Maxim-Copy آی سی Malaysia-Copy 1,869
87 7806-Integral رگولاتور 1,869
88 4014 سیموس 1,888
89 4558-14PIN سیموس 1,888
90 KA7500B-Copy آی سی 1,888
91 UC3845-Copy آی سی 1,888
92 TL071 آی سی 1,888
93 ULN2001 آی سی 1,888
94 NUP2202W1T2G آی سی 1,888
95 TL083 آی سی 1,888
96 LM393 آی سی 1,888
97 LM317-SMD-DPACK رگولاتور SMD DPACK Adjustable Output-Positive Voltage Regulator 1,938
98 LM317 T--COPY رگولاتور DIP TO220 Adjustable Output, Positive Voltage Regulator-COPY 1,988
99 LM567 آی سی 1,988
100 4093-INTEGRAL سیموس 1,988