# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 102 آرایه ای 1093 994
2 472 آرایه ای 1193 1093
3 103 آرایه ای 1292 1143