# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 222 آرایه ای 548
2 223 آرایه ای 548
3 101 آرایه ای 548
4 104 آرایه ای 548
5 221 آرایه ای 548
6 105 آرایه ای 548
7 302 آرایه ای 548
8 331 آرایه ای 548
9 224 آرایه ای 548
10 102 آرایه ای 994
11 472 آرایه ای 1,093
12 103 آرایه ای 1,143