# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 10UH آر اف سی 298 239
2 10UH آر اف سی 1/2W 298 239
3 1mH آر اف سی 497 447
4 10mH آر اف سی 696 646
5 47UH-SMD-CDRH73 آر اف سی 1988 1839
6 100UH-SMD-CDRH73 آر اف سی 1988 1839
7 100UH-3A آر اف سی 2485 2236
8 47UH-SMD-CDRH127 آر اف سی 2385 2266
9 100UH-SMD-CDRH127 آر اف سی 2982 2783
10 1UH-3A آر اف سی 5964 5765